Stanovy

Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice 

 

Tyto vnitřní stanovy jsou povinni dodržovat členi i nečleni ZKO.

 

Článek 1

Historie

Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice je pokračovatelem původní ZKO Vejprnice, která vznikla v roce 1970. V té době byla kynologie řazena pod organizaci chovatelůdrobného zvířectva a její činnost vedena jako zájmová. 

V sedmdesátých letech byla kynologie začleněna do Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM). Tímto zařazením přešel výcvik psů ze zájmového na služební. Zkušební řády byly upraveny tak, aby psi mohli být bez problémů použiti v armádě, u policie apod. To znamená, že se od psů vyžadoval tvrdý výcvik bez ohledu na vztah psovoda ke psu. 

Po sametové revoluci v roce 1989 a zrušení SVAZARMu v 90. letech vznikl samostatný Český kynologický svaz. Tím se změnil i způsob výcviku ze služebního na sportovní. Výcvik je od té doby založen hlavně na vztahu psovoda a psa, využívají se pozitivní metody výcviku (pes cvičí radostně).

 

Současnost 

Základní kynologické organizace jsou součástí Českého kynologického svazu, který je: 

 • dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení; 
 • členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a jejím prostřednictvím i členem Mezinárodní kynologické federace (FCI). 

 

Poslání 

Naše základní kynologická organizace se zabývá sportovní kynologií. Zájemce o výcvik v naší ZKO nemusí být naším členem, ale je povinen plnit vnitřní stanovy klubu. Závažné porušení stanov může vést k ukončení výcviku, příp. členství (bez náhrady). 

 

Článek 2 

Co nabízíme? 

Výcvik: 

 • v kurzech základní poslušnosti, 
 • stop – poslušnosti – obrany, 
 • agility (kurzy, příprava závodníků). 

 

Pronájem areálu či klubovny na různé kynologické (svody, bonitace, výstavy atd.) a jiné společenské akce.

 

Jak začít? 

To nejdůležitější jste již udělali, přišli jste mezi nás. Nyní si pozorně přečtěte tyto informace a poté se sami rozhodněte, jaký výcvik bude pro vás a vašeho psa nejlepší. 

S sebou na cvičiště si přineste očkovací průkaz psa se zápisem platného očkování. Dále byste měli mít pevné vodítko a obojek (pro větší plemena řetízkový). Je-li váš pes agresivní nebo napadá-li jiné psy, musí mít ochranný košík (náhubek). Pro lepší motivaci vašeho psa si nezapomeňte vzít iněja ké pamlsky, hračku (míček, ...).  

Z výcviku budou vyloučeni všichni nemocní či zablešení psi. Pokud máte pocit, že váš pes není zdráv, navštivte místo cvičiště veterinárního lékaře, zabráníte tím nakažení dalších psů. 

Ostych a stud nechte doma. Ptejte se na cokoli svých výcvikářů, jsou zde pro vás. Určitě tím přispějete k snadnějšímu výcviku vašeho psa. 

Také bychom byli velice rádi, kdybyste nám říkali i to, co se vám u nás nelíbí.

 

Výcvik 

Sportovní výcvik i výcvik agility probíhá v jednotlivých skupinách pod vedením výcvikářů a dále v kurzech poslušnosti (základní ovladatelnost psa) i agility (základní kurz, roční výcvik).

V době letního času probíhá hlavní výcvik v úterý a čtvrtek od 17 hod., a v sobotu od 9 hod., v zimním čase pouze o sobotách od 9 hod. V případě většího počtu cvičících skupin lze po dohodě mezi výcvikáři a po schválení výborem využít k výcviku kromě těchto hlavních výcvikových dnů i dny další. 

Kurzy ovladatelnosti psa a výcvik agility (kurzy, roční výcvik) se uskutečňují v jednotlivých skupinách v době dohodnuté s výcvikářem a schválené výborem tak, aby nebyl narušen ani výcvik a akce sportovní kynologie, ani výcvik jiné skupiny. 

Zájemci pouze o výcvik poslušnosti, obrany nebo agility se mohou s výcvikáři domluvit na individuální lekci opět tak, aby nebyl narušen výcvik jednotlivých skupin. 

V sobotu je výcvik zahajován nástupem s krátkou poslušností se všemi psy v řadě. V případě pozdního příchodu nebo odmítnutí psovoda nastoupit na určitý cvik bez adekvátního vysvětlení, můžev ýcvikář rozhodnout o vyloučení tohoto člena z výcviku. 

 

Článek 3 

Poplatky 

Kynologická organizace není ziskovou organizací. Celá její činnost je založena na členských příspěvcích a poplatcích za výcvik. Nezaplacení stanoveného poplatku je porušením stanov a je důvodem k pozastavení činností v klubu. Přehled a aktuální výše poplatků je uvedena v ceníku, který je přílohou stanov. 

 

Článek 4

Členství 

Členem ZKO se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky pro vstup do ZKO. Minimální věkovou hranicí je dovršení 10 let. O přijetí člena ZKO rozhoduje výbor ZKO, který rovněž rozhoduje o povolení k hostování, a to s konečnou platností. Členem se může stát jen ten, kdo absolvoval kurz základní ovladatelnosti, nebo má již dostatečné kynologické zkušenosti nabyté jiným způsobem. 

K zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat k výboru ZKO do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO. 

Členstvím v klubu (resp. členstvím v ČKS) je podmiňována účast na závodech, zkouškách, chovných akcích. 

Členství v organizaci končí úmrtím člena nebo písemným prohlášením člena o vystoupení nebo zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu nebo vyloučením člena. Vyloučit člena lze na základě Stanov ČKS. 

Členská základna rozhoduje o činnosti a financích celé základní organizace.

 

Práva a povinnosti členů (viz Stanovy ČKS) 

Člen má právo: 

 • volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15 let, 
 • podílet se na všech činnostech svazu jako celku, zejména v ZKO nebo klubu, v kterých je členem, 
 • být informován o činnosti a hospodaření organizace, 
 • používat prostředky, zařízení a další majetek organizace, a to v souladu s vnitřními pravidly.

 

Člen má tyto povinnosti: 

 • dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu, 
 • řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy organizace, 
 • řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.

 

Další práva a povinnosti členů:

 • v době výcviku je zakázáno v areálu ZKO volné pobíhání psů (s výjimkou prostor cvičiště agility pod dozorem výcvikáře), mimo výcvik je možné pouze pod dozorem psovoda, 
 • v době výcviku je povolen vstup na cvičiště pouze se souhlasem výcvikáře, 
 • výcvikáře schvaluje výbor organizace, 
 • mimo výcvikové dny je třeba se při vstupu do areálu přesvědčit, zda není v objektu vypuštěn hlídací pes, a po 20. hod. je nutno umístit psy mimo výcvikovou plochu, 
 • mimo výcvikové dny (není-li to akce organizace) je možný výcvik a trénink obrany pouze s použitím vlastních pomůcek, 
 • každý majitel je povinen po vykonání potřeby svého psa toto neprodleně uklidit, 
 • psům, kteří nemají řádné očkování, je zakázán vstup do areálu cvičiště, 
 • po každém přeočkování psa je nutno donést očkovací průkaz ke kontrole, 
 • z výcviku jsou vyloučeni psi nemocní a zablešení, 
 • v době výcviku se nesmí podávat alkohol podnapilým osobám, tyto osoby budou z výcviku vyloučeny, 
 • člen naší organizace, který má zaplaceno hostování v jiné ZKO, smí tuto organizaci reprezentovat jen se svolením naší ZKO (jednalo by se o hrubé porušení stanov), 
 • hostování (max. 4x do měsíce) člena jiné ZKO v naší organizaci může být povoleno až po předložení průkazu se zaplaceným členstvím v ČKS na daný rok, 
 • každý člen je povinen udržovat kotec psa v čistotě a pořádku, případné poškození musí nahlásit některému členovi výboru, 
 • poškození majetku a vybavení ZKO svojí nedbalostí nebo úmyslné člen nahradí z vlastních prostředků, 
 • za činnost dětí v areálu cvičiště, jejich zdraví a škodu jimi způsobenou odpovídá jejich zákonný zástupce, který je zároveň povinen vzniklou škodu nahradit.
 • každý člen je povinen splnit do 15. 12. příslušného roku min. 10 brigádnických hod/rok, přičemž 5 hodin musí být odpracováno fyzicky na údržbě objektu, 5 hodin pak může člen splnit v rámci reprezentace klubu, na ukázkách výcviku, jako pomoc při organizaci akcí klubu, účastí na závodech ČKS (jeden závod  -jedna brigádnická hodina), či při jiných činnostech v klubu. Nesplněné brigádnické hodiny musí člen do konce příslušného roku nahradit finančně dle platného ceníku. Nedodržení této povinnosti je závažné porušení stanov a vede k ukončení členství.
 • členové výboru, členové revizní komise, výcvikáři a figuranti jsou povinni odpracovat 10 brigádnických hodin/rok, 
 • invalidi, důchodci, matky na mateřské a rodičovské dovolené a čestní členové jsou zproštěni plnění povinných brigádnických hodin,  
 • členům, kteří poskytnou klubu materiální pomoc, budou přiznány brigádnické hodiny v poměrné výši 1 hod./100,- Kč,
 • členské příspěvky na nový rok je nutno zaplatit do 31.12.roku předcházejícího,s členským příspěvkem jsou splatné i neodpracované brigádnické hodiny,pokud nebude příspěvek včetně doplatku za brigády kompletní,bude nepřijatý vrácen zpět
 • členství se hradí vždy na celý kalendářní rok
 • nový člen se může přihlásit kdykoli v průběhu roku
 • nový člen zaplatí společně s členským poplatkem i poplatek vstupní/výše poplatkuviz platnýceník ZKO/,toto se vztahuje i na přerušení členství,za které se považuje i pozdní platba/tj. platba po 31.12.předešlého roku/
 • je zakázáno vodit psy do prostoru klubovny, 
 • pes, který může do klubovny (pouze se souhlasem vycvikáte), musí být očištěn a neustále pod kontrolou svého majitele, 
 • uvnitř klubovny je zakázáno kouřit, 
 • klíče od klubovny mají pouze členové výboru a revizní komise, převzetím klíče od klubovny se též přebírá odpovědnost za její inventář, toto každý stvrdí svým podpisem, 
 • pronájem klubovny musí být nahlášen min. 14 dní předem, úklid klubovny a venkovních prostor před konáním akce zajistí výbor ZKO, úklid po akci zajistí pronájemce, 
 • po akci (včetně klubové) z pátku na sobotu musí být klubovna i cvičiště uklizeno a předáno nejdéle v sobotu do 8 hodin ráno. 
 

Článek 5 

Orgány ZKO 
 • členská schůze 
 • výbor 
 • revizní komise nebo revizor 

 

Kontakt: 

e-mail: zko.krimice@seznam.cz

 

Změna stanov byla schválena členskou schůzí v Křimicích dne 18.1.2020